Deze website wordt met zorg samengesteld.

Wij verzoeken jou, de gebruiker, onderstaande te respecteren:

Disclaimer

Soul Release Academy besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het hierin opgenomen materiaal en informatie, verklaart jij, de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Jij, de gebruiker, bent verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website en voor het gebruik van die informatie. Jij, de gebruiker, kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

Alle eigendomsrechten berusten bij Soul Release Academy of onze licentiegevers.

De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Verwijzingen naar andere websites of bronnen

Aan jou, de gebruiker, wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Soul Release Academy wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van jou, de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Soul Release Academy aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Soul Release Academy behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen Aansprakelijkheid

Soul Release Academy spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Soul Release Academy kan evenmin, hoewel er naar gestreeft zal worden om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst Soul Release Academy de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Soul Release Academy wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.